یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


50 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 3گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
70,000 تومان سالانه

100 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 5گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
90,000 تومان سالانه

4000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
220,000 تومان ماهانه

200 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 8گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
110,000 تومان سالانه

500 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 15گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
140,000 تومان سالانه

1000 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 20گیگابایت
Sub/Addon/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
300,000 تومان سالانه

2000 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 25گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
400,000 تومان سالانه

3000 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
360,000 تومان سالانه